KATA


300px-shotokan_japanese-svg                                                                 

 

                                                                                           PREDŠOLSKA KATA

Taikyoku Shodan

ŠOLSKE KATE

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

MOJSTRSKE KATE

Tekki Shodan

Tekki NIdan

Tekki Sandan

Bassai Dai

Bassai Sho

Jion

Jitte

Kanku Dai

Kanku Sho

Empi

                                                                                       Gojushiho Sho

                                                                                      Gojushiho Dai

                                                                                   Gankaku

                                                                                   Hangetsu

                                                                                  Chinte

                                                                                  Nijushiho

                                                                                   Sochin

                                                                                   Meikyo

                                                                                 Unsu

                                                                                   Wankan

                                                                                Jiin